Koolitused firmadele

Ükskõik kui hooliva tööandjaga poleks tegu, kipub aegajalt motivatsiooni nappima. Süü pole sageli inimestes, töö sisus ega mitte juhtimiseski, vaid mikroskoopilistes nüanssides, mis energia ja pühendumuse röövivad.

Tööõnne koolituse eesmärk ongi vaadata endasse, näha võimalusi ja ressursse enda sees ja ümber. Mõtestada lahti töö filosoofiline tähendus ja otsida üles oma isiklik või meeskonna (töö)õnnevalem.

Teemad, mida käsitleda:

 • Muutunud tööfilosoofia. erinevate generatsioonide valguses.
 • Tulevikuprognoosid tööelule. Erinevad karjäärimudelid.
 • Töödisain läbipõlemine ja töötüdimuse ennetamise teenistuses.
 • Tulevikupädevused, ehk kuidas end konkurentsivõimelisena hoida.
 • Enesejuhtimise meetodid ja teistele arenguvitamiiniks olemine.
 • Rituaalid töökohal, millega kultuur mõnusaks disainida.

Eesmärk: saada uusi vaatenurki, uut energiat ja jaksu tegemistesse, tunda ettevõttega suuremat osadust, näha oma kolleege arenguvitamiinina.

Meetodid: interaktiivne loeng, harjutused, grupitöö.

Sihtgrupp: spetsialistidest juhtideni, grupi suurus kuni  25 inimest (kokkuleppel ka suurem seltskond).

Koht: tellija ruumides või valikul

Kestvus: 10.00 – 17.15

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2800 eurot + km (sisaldab ettevalmistust, materjale, transporti, koolitust)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Tänasel päeval ei leidu ettevõtet, kes tahaks 360 hindamist ja arenguvestlusi läbi viia lihtsalt formaalsuse pärast. Kui vanamoodi enam ei taha ja uut moodi ei oska, kuidas siis teha?

360 tagasiside ja arenguvestluste läbiviimine interaktiivsete meetoditega tagab selle, et inimene ise ka kaasa hakkab mõtlema ja tahab vastutust võtta. Lisaks oskab kasutada oma meeskonnaliikmeid arenguvitamiinina.  

Eesmärk: endast aru saamine, enda arengupotentsiaali teadvustamine, eneseteostuse toetamine, tagasiside saamine ja andmine, toimivaks koostööks uute väärtuste ja lähtekohtade sõnastamine

Meetod: sotsiomeetrilisel meetodil grupiarenguvestlus

Sihtgrupp: organisatsioonide meeskonnad (alates 3-12 liiget)

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 3 tundi meeskonna kohta

Läbiviija: Tiina Saar-Veelmaa

Hind:  2000.00 + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Kahe tunni jooksul kestva grupiintervjuu vältel saavad parimad välja valitud kandidaadid enda sobivust ametikohale analüüsida, täita erinevaid töökohta puudutavad loovülesandeid, näidata oma meeskonnatöö oskusi ja anda tagasisidet teiste grupiliikmete kohta. Tööandja saab kogu protsessi vaadelda kõrvalt ja hinnata kõiki kandidaate kokku lepitud kriteeriumite alusel.

Tööandja hoiab kokku aega (nt. 5-10 tunniajase kohtumise asemel kulutab ainult 2, 5 – 3 tundi). Tööandja näeb kõik kandidaate võrdses situatsioonis. Tööandja saab ka nendest kandidaatidest enda positiivsed turundajad, keda tööle ei võta.

Kõikidele grupiintervjuul osalejatele personaalne tagasiside.

Eesmärk: leida efektiivsel sobivamad töötajad oma ettevõttesse, kellega koostöö kõige paremini klapiks ja kelle karjäär just selles töökohas kujuneks viljakaks

Meetod: väärtustestid, sotsiomeetria, paarisharjutused, rolliharjutused, grupitöö

Sihtgrupp: Tööandjad, kes soovivad oma tööandja brändi tugevdada ja valida sobivaimad. Ühel grupiintervjuul saab osaleda kuni 12 kandidaati

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 2 tundi ettevalmistus (ülesannete loomine) + 2 tundi grupiintervjuu + tund analüüsi + ca 2 tundi personaalse tagasiside andmiseks kandidaatidele, kellega töösuhet ei sõlmita

Värbamiskonsultant ja karjäärinõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 3500 + km (ühe grupiintervjuu läbiviimine, tagasiside kandidaatidele, konsultatsioon tööandjale)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Organisatsioonides soovitakse ikka leida tasakaalu muutuste, arengu, elujõu ja stabiilsuse vahel. Ka ärksates ettevõtetes võivad vahel inimesed tunda, et juhid on neist kaugel, justkui elevandiluust tornis. Juhid aga võivad aga tunda, et inimesed ei tule kaasa või ei võta piisavalt vastutust.

Organisatsiooni kultuuridisaini programm on hea võimalus vaadata organisatsioonile värske pilguga, projitseerida tulevikku, kuhu soovitakse jõuda ja leida endas üles tarkus ning jõud, kuidas sinna jõuda. Sisendit saab kasutada strateegia loomisel.

Eesmärk: kõikidel osalejatel oma isiklike jõuallikate ja uue tööalase motivatsiooni leidmine, organisatsioonil kui tervikul selge siht ja fookus, identiteedi tugevdamine, kogu töö elukaare osas siseteenuste analüüs ja uute praktikate loomine, mis kultuuri tugevdavad.

Meetod: intervjuud ja eelanalüüs, interaktiivsed koolitused, harjutused, grupitöö, loovtööd

Sihtgrupp: ühe ettevõtte töötajad, grupi suurus  kuni 20 inimest (võib olla ka suurem grupp)

Koht: kokkuleppel

Kestus: saab teha ühepäevase koolitusena, aga poole-aastase, aastase programmina

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: kokkuleppel

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Tööturgu iseloomustavad kiired muutused, paindlikkus ja kohanemisvõime. Just seetõttu tuleb meil valmis olla selleks, et inimesed liiguvad üha rohkem nende eesmärkide poole, mis neid ka inimesena huvitavad. Nende karjääri  keskmes on isiklik rahulolu ja seetõttu tahavad nad enda karjäärivõimalusi sõltumatult analüüsida.

Eesmärk: Aidata töötajal ennast analüüsida, leida üles oma potentsiaalid, näha uusi võimalusi. Kui töötajal on läbipõlemise märgid, siis saab tegeleda tasakaalu leidmisega, kui on plaan lahkuda ettevõttest, siis saab kokku panna portfoolio ja leida tööalase karjääri osas uued sihid.

Meetod: interaktiivne vestlus, sotsiodünaamiline nõustamine

Sihtgrupp: ettevõtte töötajad

Kestus: 2 tundi + 2 tundi + mentorlus

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 500 eurot  + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja parema kasutamise suhtes. Nii neile, keda iseloomustab pidev kiirustamine ja palju ülesandeid, kui ka neile, kes kalduvad venitama ja kõike edasi lükkama.

Koolitusel vaatleme aega mitte piirangu, vaid võimalusena elus. Uurime seda läbi oma rollide ja nn suure eluplaani. Lisaks teeme tutvust üle 21 ajajuhtimise meetodiga, millest osalejad saavad valida endale kasutamiseks sobivaimad ja kohapeal ka uusi leiutada uusi.

Eesmärk: aja tähtsuse mõistmine, ajaraiskajatest teadlikuks saamine, enda jaoks tervistavama ajaplaani koostamine

Meetod: interaktiivne loeng, loovad harjutused, grupitöö

Sihtgrupp: grupi suurus kuni 25

Koht: tööandja ruumides

Kestvus:  6 – 8 tundi

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2800.00 + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Veelmart OÜ/Aaretesaar.ee  koolituste kvaliteedi tagamise alused

 

 1. Üldsätted

1.1 Veelmart OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:

 • Töökultuuri disain, juhtide programmid: motivatsioon, arengukavad, starteegia, arenguvestlused jm

1.3.2   Eneseteostus, karjäärinõustamine, psühholoogiline toimetulek, tööotsingud

1.3.2  Teenuse disain

 

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Korraldame koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga“.

 

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse teenusepakkuja veebilehel ja neid kaasajastatakse vastavalt saadud tagasisidele ja muutunud suundumustele.

 1. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

Kehtestatud 1.02.2018

 

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.

                                                                                    

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted

1.1. Veelmart OÜ/Aaretesaar.ee (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus Aaretesaar.ee lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, koostööpartnerite poolt renditavates ruumides. Organisatsioonisiseseid koolitusi viiakse läbi ka koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Klientide vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

1.9. Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

 

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

 

 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja Koolitaja e-postile tiina@aaretesaar.ee või kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.

3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija  e-posti aadressile.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad Koolitaja veebilehelt.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.

3.2.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päevase etteteatamisega.

 

 1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

 

 1. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

5.2. Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

 

 1. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

 

 1. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel tiina@aaretesaar.ee .

7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.

7.5. Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

7.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

 

 1. Koolituse katkestamine

Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

 

 1. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;

9.1.4. saada koolituse lõpus tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

 1. Vaidluste lahendamise kord

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kehtestatud 1.02.2018

Juhid seisavad sageli väga suurte väljakutsete ees. Nende hallata on suur pilt, hoida sihtidel ja ressurssidel silm peal ja olla samal ajal oma inimestele arengutoeks. Üks aga liiga väike ühik, et teha suuri asju. Olen 23 aasta jooksul avastanud, et kui töötajatel on 1:1 kohtumised ja arenguvestlused, siis juhid on justkui lõppjaam, kellel ei ole oma keerukusi kellegagi jagada. See viib tüdimuse ja  läbipõlemise ohu väga kõrgeks. Kui juht saab ka käia “hoolduses” ja oma mõtetele, küsimustele, ideedele, teist perspektiivi, on oluliselt lihtsam oma inimesi mõista ja inspireerida.

Eesmärk:  Näha uusi võimalusi, ennast analüüsida, leida üles oma tegelik potentsiaal juhina. Tegeleda keerukate olukordade lahkamisega, nii et töötajad sooviksid olla arenemisvõimelised täiskasvanud.

Meetod: interaktiivne vestlus, sotsiodünaamiline nõustamine, sotsiomeetria jm

Sihtgrupp: juhid, keskjuhid, tippspetsialistid

Kestus: eelkaardistus kuni 30 min +  2 tundi kohtumine + kirja teel järelmentorlus

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: esmakohtumine 250 eurot  + km, järelkohtumised ja mentorlus 160.00 + km tund

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Muutuste aeg ei ole meie närvissüsteemile alati meelt mööda. Mida pingelisem aeg, seda tõenäolisemalt võivad meie sisemised maavarad saada otsa. Kas me seda alati ise ära tunneme ja oskame näiteks oma meeskonnaliikmetele ja kolleegidele väljendada, on iseasi. Karjääriteadustes räägitakse ka tiimiempaatiast: huvist ja arusaamisest, kuidas teistel läheb ning mõistmise pealt uute kokkulepete tegemisest. Raamatu “Rituals for work” autor toob välja viite tüüpi rituaalid (muudatustega toimetulek, meeskonnatöö, konfliktide lahendamine, innovatsioon ja areng ning tegutsemine ja flow), mis aitaksid meeskonna sünergiat taastada, hoida ja suurendada. ZOOM-i koolituse käigus vaatame neile võimalustele otsa ja loome just teie meeskonnale sobivad uued kokkulepped ning tavad.

Eesmärk:  Värskendada töösuhet, parandada meeskonnatöö energiat, ennetada läbipõlemist ja liikuda koos tähendust loova tööelu poole.

Meetod: interaktiivne vestlus, sotsiomeetria, grupitööd, koosloomine

Sihtgrupp: meeskonnad ja tiimid kõikidest sektoritest (4-20 liiget)

Kestus: eelkaardistus vajadustele kuni 30 min + 3 tundi töötuba + materjalid ja kokkuvõtted meili teel

Läbiviija: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2000 eurot  + km, järelkohtumised ja mentorlus 160.00 + km tund

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Isegi kui ajad on ärevad ja ebakindlust loovad, ei tohi me jätta inimlikku kontakti töökohtadel unarusse ja vajame väikeseid märkamisi ja juubeldamisi. Miks mitte, saada kokku, vaadata lustakalt-asjalikult tagasi aastale, öelda üksteisele aitäh ja võtta hoogu uueks aastaringiks.

Eesmärk:  Suurendada koosmeelt, meie-tunnet ja organisatsiooni uhkust

Meetod: modereeritud interaktiivne esitlus/vestlus, sotsiomeetria, retrospektiiv aastale, tänav tagasiside üksteisele

Sihtgrupp: meeskonnad ja tiimid kõikidest sektoritest (4-16 liiget)

Kestus: 2-2.5 h

Läbiviija: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 1800 + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee